Sie sind hier

Mischeimer

Mischeimer
 • Mischeimer Distanz- und Justierkeile
  DISTANZ- und JUSTIERKEIL Set 120 Inhalt
  40 Stück 8 x 28 x 65 mm
  25 Stück 10 x 40 x 80 mm
  30 Stück 11 x 35 x 70 mm
  20 Stück 15 x 43 x 90 mm
  5 Stück 25 x 43 x 140 mm
 • Mischeimer Gitterklötze
  GITTERKLOTZ SET 155 SERIE 80x50 Inhalt 30 Stück 80 x 50 x 2 mm 30 Stück 80 x 50 x 3 mm 30 Stück 80 x 50 x 5 mm 20 Stück 80 x 50 x 7 mm 20 Stück 80 x 50 x 10 mm 20 Stück 80 x 50 x 15 mm 5 Stück 80 x…
 • Mischeimer Distafix
  DISTAFIX Set 125 Inhalt: 23 Stück 77 x 48 x 1 mm 22 Stück 77 x 48 x 2 mm 23 Stück 77 x 48 x 3 mm 22 Stück 77 x 48 x 4 mm 23 Stück 77 x 48 x 5 mm 12 Stück 77 x 48 x 10 mm